Onderwijscentrum Leijpark

Onderwijscentrum Leijpark

Contactgegevens

Bezoekadres 
Prof. Stoltehof 1
5022 KE Tilburg

Postadres 
Postbus 5022
5004 EA Tilburg

Telefoon
013 - 53 98 850Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen van 3 tot 20 jaar die vanwege een functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het doorlopen van hun onderwijsloopbaan. .

Wij bieden onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met een functionele beperking in de breedste zin, waaronder leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen, leerlingen met lichamelijke handicaps, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie, leerlingen met visuele en auditieve beperkingen en leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Ons onderwijs varieert in een aanbod voor leerlingen met geen of een lichte tot een ernstige ontwikkelingsachterstand. Binnen onze scholengemeenschap onderscheiden we het speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 3 tot en met 13 jaar en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

De school is gericht op aansluiting op alle vormen van regulier onderwijs. Er wordt dan ook gewerkt vanuit dezelfde vakgebieden, aangepast aan de functionele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Volledig individueel onderwijs wordt echter niet aangeboden.

Daarnaast ondersteunt en adviseert Onderwijscentrum Leijpark ook leerlingen en docenten in alle vormen van basis-, voortgezet-, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en leerlingen die langdurig in het ziekenhuis of (deels) thuis moeten blijven. De externe ondersteuning wordt verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten en therapeuten met specifieke kennis over motoriek, ziektebeelden, niet-aangeboren hersenletsel, onverklaarbare lichamelijke klachten en specifiek op de beperking aangepaste methodieken. De begeleiding wordt op maat geboden en komt in samenspraak met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs tot stand De school leidt leerlingen op met als doel het maximale uit de mogelijkheden van de leerlingen te halen. Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het reguliere onderwijs. Onderwijscentrum Leijpark ondersteunt haar leerlingen bij het komen tot optimale, persoonlijke ontplooiing en participatie in de samenleving. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden en beperkingen van de leerling de leidraad. 

Visie

Wij werken vanuit de volgende visie: 

 1. Wij zien de leerling als een zichzelf ontplooiend individu.
 2. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en passen daar het onderwijs, de zorg en begeleiding op aan.
 3. De leerling staat bij ons centraal en de leerkracht voert de regie over alle processen.
 4. We hechten veel waarde aan een grote betrokkenheid van ouders als educatief partner.
 5. De school is een ontmoetingsschool en werkt aan en vanuit een passende verbinding met de maatschappij.
Meer specifiek hebben we onze visie als volgt uitgewerkt:
 • We bieden onze leerlingen een veilige en passende leeromgeving.
 • Samenwerking van leerlingen, ouders, begeleiders en ondersteuners is een belangrijk vertrekpunt.
 • Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op zelfevaluatie en visitatie.
 • Het personeelsbeleid is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers en verdergaande expertiseontwikkeling van de school.
 • We streven naar het optimaal benutten van ICT-mogelijkheden binnen alle bedrijfsprocessen en alle denkbare aanpassingen voor leerlingen.
 • Het onderwijsaanbod is gericht op de benodigde kennis en vaardigheden binnen de informatie- en netwerkmaatschappij van nu en bereidt voor op de toekomst (21ste eeuws leren).