Mytylschool Tilburg

logo Mytylschool Tilburg

Mytylschool Tilburg

Contactgegevens

Bezoekadres 
Prof. Stoltehof 1
5022 KE Tilburg

Postadres 
Postbus 5022
5004 EA Tilburg

Telefoon
013 - 53 98 850

Fax 
013 - 53 98 851De Mytylschool Tilburg is een Scholengemeenschap voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor lichamelijk gehandicapte en meervoudig complex gehandicapte leerlingen. Naast het Speciaal Basisonderwijs kennen we binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs drie richtingen: Toeleiding Dagbesteding (TD), Toeleiding Arbeid (TA) en het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). De Ambulante Dienst begeleidt leerlingen met een leerling gebonden financiering (LGF) in het reguliere onderwijs.

De school leidt leerlingen op met als doel het maximale uit de mogelijkheden van de leerlingen te halen. Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het reguliere onderwijs. 

De Mytylschool Tilburg heeft als hoofddoelstelling dat we willen bijdragen aan het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van alle leerlingen. Hierbij zijn de beperkingen, maar vooral de mogelijkheden van de leerling de leidraad.

Visie

Wij werken vanuit de volgende visie: 

  • De kernactiviteiten van de school zijn onderwijs en (ambulante) dienstverlening. De leerling wordt gezien als een zelf ontplooiend individu. 
  • De school fungeert als ontmoetingsschool. 
  • Tevredenheid van ouders of verzorgers staat centraal. 
  • Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op zelfevaluatie en visitatie. 
  • Het personeelsbeleid is gericht op ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers. 
  • Een financieel gezond beleid. 
  • Optimaal benutten van ICT mogelijkheden binnen alle bedrijfsprocessen en alle denkbare aanpassingen voor leerlingen.

Missie

Dit leidt tot de volgende missie: 

De Mytylschool Tilburg is een school die in het centrum van de ontwikkelingen wil staan. Wij richten ons op het verkrijgen van optimale persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing en volwaardig burgerschap voor onze leerlingen. Daartoe bieden wij kinderen en jongeren met een functionele beperking (zo thuisnabij mogelijk) onderwijs en revalidatiearrangementen of externe dienstverlening op maat, in samenhang met scholen in cluster 1, 2, 3 en 4, kinderrevalidatiegeneeskunde, arbeidstoeleiding, woontraining, vrijetijdsbesteding of ontspanning en sport. Gebaseerd op open en eerlijke relaties zijn de belangen en wensen van de leerlingen, ouders / verzorgers en/of andere hulpvragers hierbij richtinggevend. 

We benutten de expertise vanuit diverse disciplines van zowel de collega’s van de Ambulante Begeleiding als vanuit het Revalidatiecentrum Leijpark (Libra revalidatie en audiologie). Omdat de leerlingen van onze school verschillen in mogelijkheden wordt zowel de pedagogische als de didactische aanpak specifiek op de individuele leerling afgestemd, om alle ontwikkelkansen te benutten. 

De Mytylschool Tilburg is een katholieke school, maar staat ook open voor ouders en kinderen met een andere levensovertuiging.

Passend onderwijs

Mede onder invloed van de invoering van de wet op het Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet VSO is de school gaan werken met ontwikkelingsperspectieven en uitstroomprofielen. In het ontwikkelingsperspectief staat te lezen welke leerroute de leerling op grond van zijn mogelijkheden gaat volgen en op welk niveau wij als school denken dat hij/zij, aan het eind van de schoolloopbaan, zal uitstromen. 

We volgen de leerling nauwkeurig en kijken of hij/zij zich conform dit ontwikkelingsperspectief ontwikkelt en maken naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes in het onderwijs- en leerstofaanbod, zodat de ontwikkeling van de leerling optimaal gestimuleerd wordt. Wij blijven leerlingen uitdagen en blijven een beroep doen op hun zelfstandigheid en zelfstandig leren, zij het altijd passend bij hun mogelijkheden en als het kan zo thuis nabij mogelijk.