Mytylschool Roosendaal

logo Mytylschool Roosendaal

Mytylschool Roosendaal

Contactgegevens

Adres 
Gezellelaan 13 
4707 CC Roosendaal

Telefoon 
016 - 555 82 00

Fax 
016 - 553 46 42De Mytylschool Roosendaal is een school voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor lichamelijk gehandicapte, langdurig zieke en meervoudig complex gehandicapte leerlingen. De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs kent een onderwijsaanbod gericht op arbeidstoeleiding en dagbesteding. De Ambulante Dienst begeleidt leerlingen met een leerling gebonden financiering (LGF) en biedt ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifi eke onderwijsbehoeften in het PO, VO en MBO. De bedoeling van deze ondersteuning is om de participatie van leerlingen aan het reguliere proces zo optimaal mogelijk te maken.

De Mytylschool Roosendaal is een school die in het centrum van de ontwikkelingen wil staan. Wij richten ons op het verkrijgen van optimale persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing en volwaardig burgerschap voor onze leerlingen. Daartoe bieden wij kinderen en jongeren met een functionele beperking (zo thuisnabij mogelijk) onderwijs en revalidatiearrangementen of externe dienstverlening op maat, kinderrevalidatiegeneeskunde, arbeidstoeleiding, woontraining, vrijetijdsbesteding of ontspanning en sport.

Gebaseerd op open en eerlijke relaties zijn de belangen en wensen van de leerlingen, ouders/verzorgers en/of andere hulpvragers hierbij richtinggevend. We benutten de expertise vanuit diverse disciplines. Omdat de leerlingen van onze school verschillen in mogelijkheden wordt zowel de pedagogische als de didactische aanpak specifi ek op de individuele leerling afgestemd, om alle ontwikkelkansen te benutten. De Mytylschool kenmerkt zich als een professioneel lerende organisatie die samenwerking ziet als een teken van kracht en een signaal dat je met collegascholen, de zorgpartners en in het bijzonder de kinderrevalidatie, meer expertise hebt en kunt ontwikkelen dan als school alleen. 

De Mytylschool Roosendaal is een katholieke school, maar staat ook open voor ouders en kinderen met andere levensovertuiging.

Wat is onze werkwijze?

De invoering van de wet op het Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet VSO betekent dat we werken met ontwikkelingsperspectieven en uitstroomprofielen. In het ontwikkelingsperspectief staat beschreven welke leerroute de leerling op grond van zijn mogelijkheden gaat volgen en op welk niveau wij denken dat hij/zij, aan het eind van de schoolloopbaan, zal uitstromen. We volgen de leerling nauwkeurig en kijken of hij/zij zich conform dit ontwikkelingsperspectief ontwikkelt en maken naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes in het onderwijs- en leerstofaanbod, zodat de ontwikkeling van de leerling optimaal gestimuleerd wordt.

 1. Beeldvorming 
  • in beeld brengen van belemmerend/compenserende factoren op het niveau van de leerling, de school en de thuissituatie afgestemd op de handelingsverlegenheid; 
  • formuleren van ondersteuningsbehoeften. 
 2. Handelingsgericht arrangeren 
  • keuze en vaststelling van een passend arrangement; 
  • opstellen van een handelingsplan. 
 3. Interveniëren/uitvoeren 
  • leerlinggericht en/of systeemgericht (incl. leerkrachgericht); 
  • inhoud interventies: remediërend - compenserend - dispenserend. 
 4. Evaluatie en beeldvorming
De omvang, complexiteit en intensiteit van deze activiteiten kan variëren van licht naar zwaar. In overleg met het samenwerkingsverband wordt de inhoud en omvang van de breedteondersteuning vastgesteld.