Mytylschool De Sprienke

logo Mytylschool De Sprienke

Mytylschool De Sprienke, Goes

Contactgegevens

Adres 
Vivaldipad 1
4462 JA Goes

Telefoon 
0113 - 22 91 50

Fax 
0113 - 22 95 99
Mytylschool De Sprienke is een van de vijf scholen van De Korre, stichting voor speciaal onderwijs. De Sprienke verzorgt in de regio Zeeland speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of ziekte een belemmering ervaren in het doorlopen van hun onderwijsloopbaan in het regulier onderwijs. Leerlingen die ondanks hun beperking (nog) wel regulier onderwijs kunnen volgen, worden begeleid door de ambulante dienst van Stichting De Korre.

Wat is onze missie/visie?

Onze missie is kort maar krachtig: Uitdaging - Beweging - Perspectief

  • Uitdaging
    Een lerende organisatie op weg naar excellentie. Het is onze uitdaging om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige plaats in de maatschappij, waarbij zij zich optimaal kunnen ontplooien. 

  • Beweging
    Intensief samen werken aan borgen en verbeteren. Leerlingen komen mentaal en fysiek in beweging doordat de school de goede dingen op een goede manier doet.

  • Perspectief
    Voldoening en tevreden belanghebbenden. Leerlingen ontdekken hun eigen perspectief op het aangaan en onderhouden van relaties en op het zo zelfstandig mogelijk en optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Ze ontwikkelen geloof en plezier in eigen kunnen en leren zelfstandig iets te ondernemen.

Wat is onze werkwijze?

Als een leerling bij ons op school komt, maken we als eerste een ontwikkelingsperspectief. Het werken met ontwikkelingsperspectieven is verplicht voor (V)SO-scholen en is nauw verbonden met de invoering van de wet op het Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet (V)SO. Op basis van het ontwikkelingsperspectief van een leerling en in overleg met ouders maken we vervolgens een keuze voor een leerverwachting/uitstroombestemming/ uitstroomprofi el. Dit wordt door de CVB (Commissie Van Begeleiding) vastgesteld. Als later blijkt dat een leerling beter past in een andere uitstroom passen we de leerverwachting/uitstroombestemming/ uitstroomprofi el in overleg met ouders aan. 

In de SO-afdeling (leerlingen van vier t/m twaalf jaar) hebben we drie leerroutes, te weten leerroute Vervolgonderwijs, Arbeid en Dagbesteding. Het onderwijsprogramma van een leerroute bereidt voor richting een van de drie uitstroombestemmingen. De uitstroombestemming sluiten weer aan op het uitstroomprofi el van het voortgezet speciaal onderwijs. 

In de VSO-afdeling (leerlingen vanaf twaalf t/m twintig jaar) hebben we ook drie leerroutes, te weten leerroute Toeleiding Vervolgonderwijs, Toeleiding Arbeid en Toeleiding Dagbesteding. Het onderwijsprogramma van een leerroute bereidt voor richting een van de drie uitstroomprofielen. In het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) staan de doelen voor de individuele leerling, de zogenaamde leerdoelen. Ook geeft het ontwikkelingsperspectiefplan informatie over de extra ondersteuning die noodzakelijk is. 

Verder werken we op De Sprienke met arrangementen. In deze arrangementen staat het leerstofaanbod voor de verschillende leerroutes beschreven, maar ook staat er in aangegeven hoe en waarmee de doelen worden bereikt. De arrangementen zijn terug te vinden in de groepsplannen

Daarnaast werken we met vastgestelde leerstandaarden. Leerstandaarden zijn de niveaus die op school worden nagestreefd. Deze standaarden zijn gebaseerd op de landelijke normen voor Vervolgonderwijs, Arbeid en Dagbesteding. In een arrangement staat per vak het streefniveau – of de leerstandaard – beschreven. 

Om de opbrengsten (leerresultaten) van ons onderwijs in kaart te brengen werken we op De Sprienke met ‘Opbrengstgericht werken in 4D’. Bij deze integrale aanpak gaan we uit van vier fases: data, duiden, doelen en doen. We verzamelen leeropbrengsten van leerlingen (data), analyseren deze gegevens (duiden), formuleren ambities en leerdoelen (doelen) en bieden de leerling een passend en uitdagend onderwijsaanbod (doen).