Mytylschool De Brug

logo Mytylschool De Brug

Mytylschool De Brug

Contactgegevens

Hoofdlocatie (afd. SO en VSO vmbo-havo)
Ringdijk 84 
3054 KV Rotterdam
telefoon: 010 - 21 11 774 

Locatie VSO praktisch gericht onderwijs
Van der Duijn van Maasdamweg 11
3045 PE Rotterdam
telefoon: 010 - 89 25 000

E-mail


Mytylschool De Brug biedt in de regio Zuid Holland-Zuid onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen van 4 tot 20 jaar met een IQ hoger dan 35. Het betreft speciaal onderwijs voor leerlingen met een grote zorgbehoefte op basis van enkel- of meervoudige fysieke en/of cognitieve handicaps, die naast passend onderwijs ook (verpleegkundige) zorg en therapie nodig hebben.

De mytylschool is ingericht voor leerlingen met fysiek/motorische beperkingen, die tevens visuele, auditieve of internaliserende (gedrags)problemen hebben met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte. Naast de basisafdeling (4-12 jarigen) heeft de school ook een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs met vmbo- en havo-onderwijs alsook praktisch gericht onderwijs. 

Mytylschool De Brug is onderdeel van Stichting BOOR (openbaar onderwijs Rotterdam ) waarbij intensief wordt samengewerkt met ruim 70 basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en de overige scholen voor speciaal onderwijs (ZML, LZK, tyltylschool en de scholen voor cluster 4). De dienst ambulante begeleiding is ondergebracht bij een centrale dienst met als naam: SCOOR (zie www.scoor.org).

Wat is onze missie/visie?

Ons motto is: 

LOL : Leren - Ontmoeten - Leven. 

Van en met elkaar leren, zingevend contact met anderen en het richting geven bij de competentie-ontwikkeling van de leerlingen om hen goed voor te bereiden op het leven na de schoolperiode. Transitie: vervolgopleiding/werken/dagbesteding, wonen en vrije tijd zijn in die voorbereiding belangrijke pijlers. Onderwerpen als zelfstandigheid, zelfredzaamheid en handicapbeleving krijgen veel aandacht. 

De Brug biedt een goed aangepaste veilige omgeving voor kinderen waarbij het programma zich niet alleen richt op de leerstof, maar ook op onderlinge relaties en ontplooiing. Persoonlijke ondersteuning, verzorging en therapie zijn geïntegreerd in het onderwijsproces. Er is intensief overleg tussen school, revalidatie en ouders om het programma per leerling op maat te maken. De school is een warme, open leergemeenschap waar leerlingen en ouders, team en zorgverleners zich richten op mogelijkheden en kansen om het Leren - Ontmoeten - Leven van de leerling te realiseren.

Wat is onze werkwijze?

Elke leerling krijgt de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen in relatie tot hun zorgbehoefte eisen differentiatie in het onderwijsprogramma en programma’s op maat. De school doet recht aan deze verschillen door met twee stromen te werken: de stroom ‘arbeid en dagbesteding’ en de stroom ‘diplomagericht’. Er wordt klassikaal, in niveaugroepen, en individueel lesgegeven. Groepsgewijs waar het kan, individueel waar nodig. 

Daarnaast benutten we de kansen om door zoveel als nodig is gebruik te maken van ICT en moderne technologie. Computerondersteund onderwijs heeft naast het wegnemen van diverse belemmeringen bij leerlingen ook een stimulerende rol voor opbrengstgericht onderwijs en verhoogt de effectieve leertijd.

Speciale onderwijszorg:

  • Integratie van therapie, (verpleegkundige) zorg en onderwijs.
  • Onderwijs dat antwoord geeft op de zorgvraag die een leerling ondervindt vanuit zijn handicap.
  • Psychosociale begeleiding voor de leerling (zoals begeleiding bij handicapbeleving).
  • Samenwerking met instanties die nodig zijn om de leerling kansen te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen (zoals Rijndam Revalidatie, MEE, Auris, Visio).